بافتنی ،خیاطی،کاردستی وآشپزی
برای دوستداران هنر
نویسندگان
امکانات وب
لینک دوستان

مناسب برای سایزهای  3-6 ماه،6-9 ماه،9-12 ماه،12-18 ماه،18-21 ماه
دور سینه: 44،53،58،66،72 سانت
قد: 34،32،30،28،26سانت
قد آستین:23،21،19،17،15 سانت

مواد لازم:
كاموای موردنیاز:4(4،5،5،6) كلاف 50 گرمی به طول
میل سایز 2و3

مقیاس:36*28

توضیح علائم اختصاری
C4B: دوتا دونه از پشت توی سنجاق بگیرین،2 زیر،2 تا دونه سنجاقو به زیر ببافین.
C4F: دوتا دونه از جلو توی سنجاق بگیرین،2 زیر،2 تا دونه سنجاقو به زیر ببافین.
m1pw:منظور همان عكس دوم این پست هست كه به رو بافته شود.
بافت پشت:
با میل سایز 2 تعداد66 (106،98،86،78) دونه سر بندازین.

برای سایزهای اول،سوم وپنجم:
رج 1) روی كار):2 رو،(2 زیر،2 رو،4 زیر،2 رو) تكرار تا 4 تا دونه مونده به اخر،2 زیر،2 رو
رج 2:2 زیر،(2 رو،2 زیر،4رو،2 زیر) تكرار تا 4 تا دونه مونده به اخر،2 رو ، 2زیر
این دو رج رو 2 بار دیگه تكرار كنین .سپس رج اولشو یه بارببافین.
رج اضافه كردن:2زیر،(2 رو،2 زیر،1 رو، m1pw، 2رو، m1pw، 1رو،2 زیر) تكرار تا 4 تا دونه مونده به اخر،2 رو، 2 زیر.تعداد دونه ها  78 (126،102) تا میشه.
میل رو با سایز بزرگتر عوض كنین وسپس مدل رو به اینطریق پیاده كنین:
رج 1(روی كار): 2 رو،(2 زیر،2 رو،C4B،2 زیر،2 رو) تكرار تا 4 تا دونه مونده به اخر،2 زیر،2 رو
رج2:همه رو تا آخر
رج3: 2 رو،(2 زیر،2 رو،2 زیر،C4F،2 رو) تكرار تا 4 تا دونه مونده به اخر،2 زیر،2 رو
رج4:همه رو تا آخر
این 4 تا رج مدل رو تكرار كنین.

برای سایزهای دوم وچهارم:

رج 1) روی كار):2 رو،(4 زیر،2 رو،2 زیر،2 رو) تكرار تا 6 تا دونه مونده به اخر،4 زیر،2 رو
رج 2:2 زیر،(4 رو،2 زیر،2رو،2 زیر) تكرار تا 6 تا دونه مونده به اخر،4 رو ، 2زیر
این دو رج رو 2 بار دیگه تكرار كنین .سپس رج اولشو یه بارببافین.
رج اضافه كردن:2زیر،(1 رو، m1pw، 2رو، m1pw، 1رو،2 زیر،2 رو،2 زیر) تكرار تا 6 تا دونه مونده به اخر،1 رو، m1pw، 2رو، m1pw، 1 رو، 2 زیر.تعداد دونه ها   (110،94) تا میشه.
میل رو با سایز بزرگتر عوض كنین وسپس مدل رو به اینطریق پیاده كنین:
رج 1(روی كار): 2 رو،( C4B، 2 زیر،2 رو ،2 زیر،2 رو) تكرار تا 8 تا دونه مونده به اخر، C4B ،2 زیر،2 رو
رج2:همه رو تا آخر
رج3: 2 رو،(2 زیر،C4F ،2 رو،2 زیر ،2 رو) تكرار تا 8 تا دونه مونده به اخر، C4B ،2 زیر،2 رو
رج4:همه رو تا آخر
این 4 تا رج مدل رو تكرار كنین.
برای همه سایزها:
مدل بافت رو ادامه بدین تا پشت 26(34،32،30،28) سانت بشه وبافت رو با پشت كار تموم كنین.
بافت سرشونه:
از ابتدای 2 رج بعدی 19(35،33،27،25) تا دونه كور كنین.

بافت جلو
مشابه بافت پشت می بافین تا اندازه بافت14(18،17،16،15) سانت بشه وبا رج پشت كار بافت تموم بشه.
شكل دهی یقه
رج بعد:29(53،49،41،37) تا دونه اول مدلو ببافین میل رو برگردونین. دونه های باقیمونده رو هم توی یه میل دیگه نگهدارین.این دونه ها رو برای یه سمت یقه با مدل مورد نظر ببافید تا اندازه اش 5 سانت بشه وبا پشت كار بافت تموم بشه.1 دونه برای رج بعد از سمت یقه كور كنین واینكارو برای همه رجهای روی بعدی ادامه بدین تا تعداد دونه ها 19(35،33،27،25) تا بشه.
همینطور صاف ببافین تا اندازه بافت به اندازه قد پشت تا سرشونه برسین.سپس برای سرشونه مشابه پشت كور كنین.

حالا دونه های باقیمونده روی یه میل دیگه رو با نخی كه وصل كردین به اینصورت ببافین:20 تا دونه بعدی رو كور كنین وبقیه دونه ها رو با همون مدل ادامه بدین. این دونه ها رو برای  سمت دیگه یقه با مدل مورد نظر ببافید تا اندازه اش 5 سانت بشه وبا پشت كار بافت تموم بشه.1 دونه برای رج بعد از سمت یقه كور كنین واینكارو برای همه رجهای روی بعدی ادامه بدین تا تعداد دونه ها 19(35،33،27،25) تا بشه.
همینطور صاف ببافین تا اندازه بافت به اندازه قد پشت تا سرشونه برسین.سپس برای سرشونه مشابه پشت كور كنین.بافت استین
با میل سایز2 تعداد 42(62،62،52،52) تا دونه سر بندازین.
اولین رج كشباف(روی كار):2زیر،(2 رو،4 زیر،2 رو،2 زیر) تا اخر
دومین رج كشباف:2رو،(2 زیر،4رو،2زیر،2 رو) تا اخر
2 رج رو 4(6،5،5،4) بار تكرار كنین وسپس یه بار دیگه رج اولو ببافین.
اولین رج اضافه كردن:2 رو،(2 زیر،1 رو،m1pw،2رو،m1pw، 1رو،2 زیر،2 رو)تكرار تا اخر.(تعداد دونه ها 50(74،74،62،62) تا میشه)
میل رو با سایزبزرگترعوض كنین.
اولین رج مدل(روی كار): 2 زیر،(2 رو،2C4B،2زیر ،2 رو،2زیر)تكرار تا اخر
دومین رج اضافه كردن:همه رو
سومین رج:2 زیر،(2 رو،2 زیر،C4F،2 رو،2زیر)تكرار تا اخر
رج 4: همه رو
به بافت مدل ادامه بدین (چهار رج بالا) درحالیكه به دو طرف رج بعد و همه رجهای چهارم بعدی 1 دونه اضافه كنین تا تعداد دونه ها 66(94،80،78، 100،) تا بشه.
به بافت مدل ادامه بدین تا بافتتون 15(23،21،19،17) سانت بشه و با رج پشت كار تموم بشه.همه دونه ها رو كور كنین.

بافت یقه
سرشونه ها رو بدوزین.در حالیكه روی بافت به سمت شماست و با میل گرد سایز 14 تا دونه از لبه باز شده جلوی راست تا جتییكه شروع به شكل دهی  یقه كردین بگیرین واز زیر ببافینش وسپس39(55،51،47،43) تا دونه از بالای یقه جلوی راست تا سرشونه بگیرین و  34(50،46،42،38) تا دونه از لبه پشت یقه دونه بگیرین و وسپس39(55،51،47،43) تا دونه از پایین یقه جلوی چپ تا شروع شكل دهی یقه بگیرین و 14 تا دونه از لبه باز شده جلوی راست تا پایین لبه بازشده جلوی چپ بگیرین .(مطابق شكل)
رج اول(پشت كار): 3 رو،(2 زیر،2 رو،)تكرار تا 5 دونه آخر،2 زیر،3 رو
این رج بافت كشباف رو ایجاد می كنه.
برای سایزهای سوم،چهارم وپنجم:
دورج بعد:بافت كشباف تا –(-68،64،60  ) دونه اخر سپس كارو برگردونین.1 دونه اولو نبافته به میل بگیرین همه كشباف تا –(-68،64،60  ) دونه آخر ،دوباره كارو برگردونین.
برای سایزهای دوم،سوم،چهارم وپنجم:
دورج بعد:بافت كشباف تا –(62،59،56،56  ) دونه اخر سپس كارو برگردونین.1 دونه اولو نبافته به میل بگیرین بعد همه كشباف تا –(62،59،56،56  ) دونه آخر ،دوباره كارو برگردونین.

برای همه سایزها
دو رج بعد:یه دونه اول كارونبافین،بعد بافت كشباف تا 52(56،54،52،52) آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد:یه دونه اول كارونبافین،بعد بافت كشباف تا 48(50،49،48،48) آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد:یه دونه اول كارونبافین،بعد بافت كشباف تا 44 دونه آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد:یه دونه اول كارونبافین،بعد بافت كشباف تا 38 دونه آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد:یه دونه اول كارونبافین،بعد بافت كشباف تا 32 دونه آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد:یه دونه اول كارونبافین،بعد بافت كشباف تا 26 دونه آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد: بافت كشباف تا 20 دونه آخر،كارو برگردونین.
دو رج بعد: بافت كشباف تا 14 دونه آخر،كارو برگردونین.
رج بعد:بافت كشباف تا آخر
با میل سایز 3 عوض كنین و18 رج كشباف رو ادامه بدین.
رج جا دگمه:10 تا دونه كشباف،دوتایكی رو،2 ژوته،دوتا یكی رو،كشباف تا 12تا دونه آخر،1 ژوته،دوتایكی رو،10 تا دونه كشباف
4 رج كشباف ببافین.
همه دونه ها رو كور كنین.

اتصالات
وسط لبه بالایی حلقه استین رو به سرشونه وصل كرده وحلقه ها را بدوزین. یقه رو هم مطاق شكل بدوزین طوریكه لبه بزرگتر یقه روی لبه كوچیك یقه قرار بگیره ودر سمت راست باشه.موضوعات مرتبط: آموزش لباس بافتنی برای بچه ها 
برچسب‌ها: بافتنی برای کودکان 2-7 ماهه جوراب نوزاد آموزش لباس بافتنی برای بچه ها لباس بافتنی برای بچه ها آموزش بافتنی آموزش ژاكت و سرهمی ژاکت کلاه دار شلوار پیش بندی پاپوش سیو شرت
نوشته شده توسط : شیدا ( چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 ) ( 08:11 ق.ظ )
درباره وبلاگ

سلام دوست جونام اسمم شیدا متولد 1356 هستم یه دختر 5ساله دارم و عاشق هنر
متاسفانه بعضی عکسها پاک شده دوباره دارم میزارمشون پیشاپیش از صبر و حوصلتون ممنون
لطفا فعلا از اون دو تا سایت دیگه ام استفاده کنید ممنون
tar-o-pod.com
karedast.ir
موضوعات وب
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دریافت کد ابزار آنلاین
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic